اولین نشست خبری سخنگوی دولت دوازدهم

اولین نشست خبری سخنگوی دولت دوازدهم
اولین نشست خبری محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

اولین نشست خبری سخنگوی دولت دوازدهم

اولین نشست خبری محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت دوازدهم صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد
اولین نشست خبری سخنگوی دولت دوازدهم