اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی کشور از رساله دکتری خود دفاع کرد

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی کشور از رساله دکتری خود دفاع کرد

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد.

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی کشور از رساله دکتری خود دفاع کرد

(image)

اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی (بوم شناسی ) کشور، در دانشگاه فردوسی مشهد با اخذ درجه عالی از رساله دکتری خود دفاع کرد.
اولین دانشجوی دکتری تخصصی اکولوژی گیاهی کشور از رساله دکتری خود دفاع کرد

خرید فیلتر شکن

عکس