ان شالله در جریان رای اعتماد زد و بند و باج خواهی نبوده است/ دلیل عدم حضور پزشکیان در هیئت رئیسه فراکسیون امید

ان شالله در جریان رای اعتماد زد و بند و باج خواهی نبوده است/ دلیل عدم حضور پزشکیان در هیئت رئیسه فراکسیون امید
نماینده مردم تهران در این مورد که برخی افراد از تعبیر زد و بند و باج خواهی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و رای اعتماد نمایندگان به آنها به کار می بردند بیان داشت: ان شالله زد و بند و باج خواهی نبوده است.

ان شالله در جریان رای اعتماد زد و بند و باج خواهی نبوده است/ دلیل عدم حضور پزشکیان در هیئت رئیسه فراکسیون امید

نماینده مردم تهران در این مورد که برخی افراد از تعبیر زد و بند و باج خواهی در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و رای اعتماد نمایندگان به آنها به کار می بردند بیان داشت: ان شالله زد و بند و باج خواهی نبوده است.
ان شالله در جریان رای اعتماد زد و بند و باج خواهی نبوده است/ دلیل عدم حضور پزشکیان در هیئت رئیسه فراکسیون امید