انهدام بزرگترین انبار مهمات و سلاح داعش در مرکز «تلفعر»

انهدام بزرگترین انبار مهمات و سلاح داعش در مرکز «تلفعر»
بزرگترین انبار مهمات و سلاح گروه تروریستی تکفیری داعش در مرکز شهر «تلفعر» عراق، توسط افراد ناشناس منهدم شد.

انهدام بزرگترین انبار مهمات و سلاح داعش در مرکز «تلفعر»

بزرگترین انبار مهمات و سلاح گروه تروریستی تکفیری داعش در مرکز شهر «تلفعر» عراق، توسط افراد ناشناس منهدم شد.
انهدام بزرگترین انبار مهمات و سلاح داعش در مرکز «تلفعر»