انفجار در شهر کابل دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت

انفجار در شهر کابل دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت

انفجار بمب جاسازی شده کنار جاده ای در منطقه ‘ یازده’ در شمال کابل پایتخت افغانستان دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت.

انفجار در شهر کابل دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت

(image)

انفجار بمب جاسازی شده کنار جاده ای در منطقه ‘ یازده’ در شمال کابل پایتخت افغانستان دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت.
انفجار در شهر کابل دو کشته و ۷ زخمی برجای گذاشت

اتومبیل

موزیک جوان