انعقاد تفاهم همکاری بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران

انعقاد تفاهم همکاری بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران منعقد شد.

انعقاد تفاهم همکاری بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران

(image)

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران منعقد شد.
انعقاد تفاهم همکاری بین بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد و بیمارستان لقمان تهران

میهن دانلود