انجمن‌های علمی در زمینه توانمندسازی دانشجویان طرح ارائه دهند

انجمن‌های علمی در زمینه توانمندسازی دانشجویان طرح ارائه دهند

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد با اشاره به بحث توانمندسازی دانشجویان، گفت: آموزش‌هایی که در دانشگاه‌های ما ارائه می‌شود، بیشتر عام است. ما باید سرفصل‌‌هایی برنامه‌ریزی کنیم تا توانمندی دانشجویان بیشتر شود؛ انجمن‌های علمی در این زمینه طرح ارائه دهند.

انجمن‌های علمی در زمینه توانمندسازی دانشجویان طرح ارائه دهند

(image)

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) مشهد با اشاره به بحث توانمندسازی دانشجویان، گفت: آموزش‌هایی که در دانشگاه‌های ما ارائه می‌شود، بیشتر عام است. ما باید سرفصل‌‌هایی برنامه‌ریزی کنیم تا توانمندی دانشجویان بیشتر شود؛ انجمن‌های علمی در این زمینه طرح ارائه دهند.
انجمن‌های علمی در زمینه توانمندسازی دانشجویان طرح ارائه دهند

دانلود فیلم جدید