انتقال دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به وزارت خارجه

بر اساس مصوبه هیات وزیران، دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به وزارت امورخارجه منتقل و زیر نظر وزارت یاد شده اداره خواهد شد.