انتقاد وزیرکشاورزی از شیوع پدیده خام‌فروشی

انتقاد وزیرکشاورزی از شیوع پدیده خام‌فروشی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی وقتی معنا پیدا می کند که برای از مزرعه تا سفره برنامه داشته باشیم.

انتقاد وزیرکشاورزی از شیوع پدیده خام‌فروشی

(image)

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی وقتی معنا پیدا می کند که برای از مزرعه تا سفره برنامه داشته باشیم.
انتقاد وزیرکشاورزی از شیوع پدیده خام‌فروشی

سایت خبری زندگی