انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در حکمی، رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه منصوب کرد.

انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

(image)

رئیس دانشگاه تهران در حکمی، رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه منصوب کرد.
انتصاب رئیس جدید دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

لردگان