انتخاب شهر قزوین به‌عنوان پایلوت جهانی شاخص‌های شکوفایی شهری

انتخاب شهر قزوین به‌عنوان پایلوت جهانی شاخص‌های شکوفایی شهری

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاثیر منفی استفاده ناصحیح آب در بخش کشاورزی بر حوزه های مختلف، گفت: آینده کشور در گرو چگونگی مدیریت منابع آبی است.

انتخاب شهر قزوین به‌عنوان پایلوت جهانی شاخص‌های شکوفایی شهری

(image)

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاثیر منفی استفاده ناصحیح آب در بخش کشاورزی بر حوزه های مختلف، گفت: آینده کشور در گرو چگونگی مدیریت منابع آبی است.
انتخاب شهر قزوین به‌عنوان پایلوت جهانی شاخص‌های شکوفایی شهری