انتخابات هفت اسفند؛ درس ها و عبرت ها

در شرایطی که انتخابات به پایان خود رسیده، زمان برای واکاوی و بررسی نتایج آن فرا رسیده است.