امیرعبداللهیان مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است

امیرعبداللهیان مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است

عزل امیرعبداللهیان خبر از آینده هم می‌دهد، روشن است که او مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است؛ امیرعبداللهیان درون وزارتخارجه تقریبا یک تنه مانع شکل گیری و پیشرفت این پروژه بوده است.

امیرعبداللهیان مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است

(image)

عزل امیرعبداللهیان خبر از آینده هم می‌دهد، روشن است که او مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است؛ امیرعبداللهیان درون وزارتخارجه تقریبا یک تنه مانع شکل گیری و پیشرفت این پروژه بوده است.
امیرعبداللهیان مزاحم پروژه‌ای بوده که از نظر دولت اضطراری است

سپهر نیوز