امیرعبداللهیان برکنار شد/ بهرام قاسمی سخنگوی جدید وزارت خارجه

امیرعبداللهیان برکنار شد/ بهرام قاسمی سخنگوی جدید وزارت خارجه

وزیر امور خارجه طی حکمی، حسین جابری انصاری را بعنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد.

امیرعبداللهیان برکنار شد/ بهرام قاسمی سخنگوی جدید وزارت خارجه

(image)

وزیر امور خارجه طی حکمی، حسین جابری انصاری را بعنوان معاون جدید عربی و آفریقا وزارت امور خارجه منصوب کرد.
امیرعبداللهیان برکنار شد/ بهرام قاسمی سخنگوی جدید وزارت خارجه

تلگرام