امید سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی شد

امید سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی شد

وزیر علوم با صدور حکمی محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

امید سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی شد

(image)

وزیر علوم با صدور حکمی محمد حسین امید، معاون اداری مالی و مدیریت منابع این وزارت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.
امید سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی شد

مجله اینترنتی