امیدواریم این سفر زمینه ساز توسعه آذربایجان غربی باشد

امیدواریم این سفر زمینه ساز توسعه آذربایجان غربی باشد

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم سفر به استان آذربایجان غربی مایه خیر و برکت و توسعه همه جانبه این استان باشد.

امیدواریم این سفر زمینه ساز توسعه آذربایجان غربی باشد

(image)

رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم سفر به استان آذربایجان غربی مایه خیر و برکت و توسعه همه جانبه این استان باشد.
امیدواریم این سفر زمینه ساز توسعه آذربایجان غربی باشد

آهنگ جدید