امیدوارم گفتن مسائل کشور برای مردم فرصت همدلی بیشتری ایجاد کند

امیدوارم گفتن مسائل کشور برای مردم فرصت همدلی بیشتری ایجاد کند
معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوار هستم که گفتن مسائل کشور برای مردم و به ویژه نخبگان جامعه فرصت همدلی و همراهی بیشتری میان دولت و مردم ایجاد کند.

امیدوارم گفتن مسائل کشور برای مردم فرصت همدلی بیشتری ایجاد کند

معاون اول رئیس جمهور گفت: امیدوار هستم که گفتن مسائل کشور برای مردم و به ویژه نخبگان جامعه فرصت همدلی و همراهی بیشتری میان دولت و مردم ایجاد کند.
امیدوارم گفتن مسائل کشور برای مردم فرصت همدلی بیشتری ایجاد کند