امیدوارم شرکتهای پژوهشگاه رویان بین المللی شوند

امیدوارم شرکتهای پژوهشگاه رویان بین المللی شوند
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص شرکت های پژوهشگاه رویان گفت: امیدوارم شرکت های این پژوهشگاه تبدیل به شرکت های بین المللی شود.

به گزارش امتداد نیوز ، سورنا ستاری در هجدهمین جشنواره رویان با بیان اینکه پژوهشگاه رویان هر سال رشد و توسعه قابل توجهی دارد، افزود: امیدوارم شرکت های زایشی از آن، تبدیل به شرکت های بین المللی شوند.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه رویان برند بخش سلامت کشور است، گفت:  با تمام مشکلات بودجه ای که داریم اما به موضوع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی توجه ویژه ای داریم.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان زیرساختی را برای استفاده محققان ایرانی خارج از کشور ایجاد کرده، افزود: اکنون نگاه تجاری به محصولات رویان باید قوت یابد، زیرا با بودجه دولتی نمی توان تکنولوژی خلق کرد.
به گفته وی، پژوهشگاه رویان باید درآمد قابل توجهی از محل فروش محصولات خود داشته باشد.
ستاری با اشاره به ضرورت بورسیه کردن دانشجویان به دانشگاه های برتر دنیا گفت: ما به واسطه اطلاعات بسیار غلطی که در حوزه فرار مغزها همواره داده ایم با بسیاری از کشورها تبادل و ارتباط چندانی نداریم، زیرا ای …

امیدوارم شرکتهای پژوهشگاه رویان بین المللی شوند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص شرکت های پژوهشگاه رویان گفت: امیدوارم شرکت های این پژوهشگاه تبدیل به شرکت های بین المللی شود.

به گزارش امتداد نیوز ، سورنا ستاری در هجدهمین جشنواره رویان با بیان اینکه پژوهشگاه رویان هر سال رشد و توسعه قابل توجهی دارد، افزود: امیدوارم شرکت های زایشی از آن، تبدیل به شرکت های بین المللی شوند.
وی با بیان اینکه پژوهشگاه رویان برند بخش سلامت کشور است، گفت:  با تمام مشکلات بودجه ای که داریم اما به موضوع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی توجه ویژه ای داریم.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان زیرساختی را برای استفاده محققان ایرانی خارج از کشور ایجاد کرده، افزود: اکنون نگاه تجاری به محصولات رویان باید قوت یابد، زیرا با بودجه دولتی نمی توان تکنولوژی خلق کرد.
به گفته وی، پژوهشگاه رویان باید درآمد قابل توجهی از محل فروش محصولات خود داشته باشد.
ستاری با اشاره به ضرورت بورسیه کردن دانشجویان به دانشگاه های برتر دنیا گفت: ما به واسطه اطلاعات بسیار غلطی که در حوزه فرار مغزها همواره داده ایم با بسیاری از کشورها تبادل و ارتباط چندانی نداریم، زیرا ای …
امیدوارم شرکتهای پژوهشگاه رویان بین المللی شوند