امسال ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود

امسال ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود

وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی گفت: در سال ۹۵، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.

امسال ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود

(image)

وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی گفت: در سال ۹۵، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد می شود.
امسال ۱۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود

اس ام اس جدید