امریکا: بازداشت زن چینی به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران

امریکا: بازداشت زن چینی به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران

آمریکا یک زن اهل ایالت فلوریدا را به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران بازداشت کرده است.

امریکا: بازداشت زن چینی به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران

(image)

آمریکا یک زن اهل ایالت فلوریدا را به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران بازداشت کرده است.
امریکا: بازداشت زن چینی به اتهام قاچاق قطعات هواپیما به ایران

ganool review