الگوی قالب رای در مشهد هنجاری است

الگوی قالب رای در مشهد هنجاری است

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد الگوی قالب رای در مشهد را هنجاری خواند و گفت: در اغلب انتخابات اخیر حدود ۴۶ درصد مردم که درصد قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند عنوان می‌کردند ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، چراکه معتقد بودند فایده ندارد، البته در واقع ترک مشارکت سیاسی خود یک نوع انتخاب است که نباید بی‌تفاوتی تلقی شود که باید دید چرا شرکت نمی‌کنند و آنان را جذب کرد.

الگوی قالب رای در مشهد هنجاری است

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد الگوی قالب رای در مشهد را هنجاری خواند و گفت: در اغلب انتخابات اخیر حدود ۴۶ درصد مردم که درصد قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند عنوان می‌کردند ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، چراکه معتقد بودند فایده ندارد، البته در واقع ترک مشارکت سیاسی خود یک نوع انتخاب است که نباید بی‌تفاوتی تلقی شود که باید دید چرا شرکت نمی‌کنند و آنان را جذب کرد.
الگوی قالب رای در مشهد هنجاری است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

سپهر نیوز