المان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد

المان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد

پس از گذشت چند سال بالاخره المان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد.

المان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد

(image)

پس از گذشت چند سال بالاخره المان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد.
المان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد ساخته شد

روزنامه قانون