المان دور افتخار، برگرفته از دور افتخار قهرمانان ملی است

المان دور افتخار، برگرفته از دور افتخار قهرمانان ملی است

خالق اثر «دور افتخار» با اشاره به این‌که این المان برگرفته از دور افتخاری است که ورزشکاران هنگام قهرمانی به همراه پرچم کشور خود در میدادین ورزشی می زنند، گفت: این المان کاملا رئال است و با توجه به اینکه مردم بارها صحنه دور افتخار قهرمانان ملی را مشاهده کرده اند و از آن جا که دیدن این صحنه منجر به ایجاد غرور ملی و حس رضایتمندی در فرد می شود، بنابراین هم آن را درک و هم از آن استقبال خواهند کرد.

المان دور افتخار، برگرفته از دور افتخار قهرمانان ملی است

(image)

خالق اثر «دور افتخار» با اشاره به این‌که این المان برگرفته از دور افتخاری است که ورزشکاران هنگام قهرمانی به همراه پرچم کشور خود در میدادین ورزشی می زنند، گفت: این المان کاملا رئال است و با توجه به اینکه مردم بارها صحنه دور افتخار قهرمانان ملی را مشاهده کرده اند و از آن جا که دیدن این صحنه منجر به ایجاد غرور ملی و حس رضایتمندی در فرد می شود، بنابراین هم آن را درک و هم از آن استقبال خواهند کرد.
المان دور افتخار، برگرفته از دور افتخار قهرمانان ملی است

روزنامه ایران

تکنولوژی جدید