الزغبی: آغاز گفت‌وگوهای ژنو مشروط به تشکیل هیأت انتقال سیاسی است

الزغبی: آغاز گفت‌وگوهای ژنو مشروط به تشکیل هیأت انتقال سیاسی است

رئیس هیأت عالی گفت وگوها معارضان سوریه، آغاز گفت‌وگوهای ژنو را منوط به تشکیل هیأت انتقالی سیاسی دانست.

الزغبی: آغاز گفت‌وگوهای ژنو مشروط به تشکیل هیأت انتقال سیاسی است

(image)

رئیس هیأت عالی گفت وگوها معارضان سوریه، آغاز گفت‌وگوهای ژنو را منوط به تشکیل هیأت انتقالی سیاسی دانست.
الزغبی: آغاز گفت‌وگوهای ژنو مشروط به تشکیل هیأت انتقال سیاسی است

فروش بک لینک