اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است

اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی طی نامه‌ای خطاب به تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی ضمن یادآوری نکاتی پیرامون برنامه ششم نوشت: اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است.

اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی طی نامه‌ای خطاب به تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی ضمن یادآوری نکاتی پیرامون برنامه ششم نوشت: اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است.
اقدام برای اصلاح برنامه ششم توسعه مصداق جهاد کبیر است

بازی