اقتصاد مقاومتی با سیاست های انقباضی اشتباه نشود

اقتصاد مقاومتی با سیاست های انقباضی اشتباه نشود
رییس سازمان انرژی اتمی گفت که پافشاری بر ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نباید با اجرای سیاست های اقتصادی انقباضی و سیاست درهای بسته یکسان انگاشته شود.
به گزارش ایلنا، در پیام علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی که از سوی علی اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت این سازمان در همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی قرائت شد، آمده است: نام گذاری سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فرصت مناسبی است برای مدیران، پژوهشگران و نخبگان تا ضمن تبیین معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی، تصمیم سازان و مسوولان …

اقتصاد مقاومتی با سیاست های انقباضی اشتباه نشود

رییس سازمان انرژی اتمی گفت که پافشاری بر ضرورت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نباید با اجرای سیاست های اقتصادی انقباضی و سیاست درهای بسته یکسان انگاشته شود.
به گزارش ایلنا، در پیام علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی که از سوی علی اصغر زارعان، معاون حفاظت و امنیت این سازمان در همایش مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی قرائت شد، آمده است: نام گذاری سال 95 به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل فرصت مناسبی است برای مدیران، پژوهشگران و نخبگان تا ضمن تبیین معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی، تصمیم سازان و مسوولان …
اقتصاد مقاومتی با سیاست های انقباضی اشتباه نشود

تلگرام