اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهداست

اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهداست

رئیس قوه قضاییه توانمندی، اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران را مدیون خون شهدا دانست و گفت: امروزه دشمنان ما هم اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می زند.

اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهداست

(image)

رئیس قوه قضاییه توانمندی، اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران را مدیون خون شهدا دانست و گفت: امروزه دشمنان ما هم اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران حرف اول را در منطقه می زند.
اقتدار و خودباوری جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهداست

خبر فرهنگیان