افزایش چشمگیر صدور مجوز حمل سلاح در آلمان

افزایش چشمگیر صدور مجوز حمل سلاح در آلمان

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده تحت تاثیر تهدیدات روزافزون در آلمان همواره شهروندان آلمانی بیشتری برای حفاظت از خود سلاح تهیه می‌کنند.

افزایش چشمگیر صدور مجوز حمل سلاح در آلمان

(image)

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده تحت تاثیر تهدیدات روزافزون در آلمان همواره شهروندان آلمانی بیشتری برای حفاظت از خود سلاح تهیه می‌کنند.
افزایش چشمگیر صدور مجوز حمل سلاح در آلمان

کرمان نیوز