افزایش عرضه نفت و موج نگرانی سرمایه گذاران و دلالان نفتی

افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی از جمله توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، سرمایه گذاران و دلالان نفتی را نگران کرده است.