افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود

 افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود

معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموز ش و پرورش گفت: افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲درصد در سال ۹۵ و رقم آن بیش از ۱۷۰ هزار ریال نخواهد بود.

 افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود

(image)

معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموز ش و پرورش گفت: افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲درصد در سال ۹۵ و رقم آن بیش از ۱۷۰ هزار ریال نخواهد بود.
 افزایش حق بیمه تکمیلی معلمان و فرهنگیان بیش از ۱۲ درصد نخواهد بود