افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تهران تاثیرگذار بودند!/ تکیه همه اردوهای دانشگاه استناد به آیین نامه ناکارآمد اردوهای علمی است

افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تهران تاثیرگذار بودند!/ تکیه همه اردوهای دانشگاه استناد به آیین نامه ناکارآمد اردوهای علمی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه باید بگویم افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تاثیرگذار بودند و این باعث وابستگی منابع مالی از سمت دانشگاه می‌شود.

افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تهران تاثیرگذار بودند!/ تکیه همه اردوهای دانشگاه استناد به آیین نامه ناکارآمد اردوهای علمی است

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: متاسفانه باید بگویم افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تاثیرگذار بودند و این باعث وابستگی منابع مالی از سمت دانشگاه می‌شود.
افرادی به علت تمکن مالی در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه تهران تاثیرگذار بودند!/ تکیه همه اردوهای دانشگاه استناد به آیین نامه ناکارآمد اردوهای علمی است

آهنگ جدید