اعضای کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم مشخص شدند

اعضای کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم مشخص شدند

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم گفت: انتخابات کمیته مرکزی ناظر برنشریات وزارت علوم برگزار شد.

اعضای کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم مشخص شدند

(image)

مدیرکل فرهنگی وزارت علوم گفت: انتخابات کمیته مرکزی ناظر برنشریات وزارت علوم برگزار شد.
اعضای کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم مشخص شدند

استخدام