اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند

اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند

حمیدرضا نعیمی، حسن باستانی و علی اصغرراسخ راد به عنوان اعضای شورای هنری انتخاب نمایش های خانه نمایش معرفی شدند.

اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند

(image)

حمیدرضا نعیمی، حسن باستانی و علی اصغرراسخ راد به عنوان اعضای شورای هنری انتخاب نمایش های خانه نمایش معرفی شدند.
اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند

سپهر نیوز