اعضای انجمن علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد مشهد انتخاب شدند

انتخابات انجمن علمي دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد که طی آن اعضای این انجمن علمی مشخص شدند.