اعزام سرباز معلم‌ها طی دو هفته آینده

اعزام سرباز معلم‌ها طی دو هفته آینده

مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اعزام سرباز معلم‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

اعزام سرباز معلم‌ها طی دو هفته آینده

(image)

مدیرکل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش از اعزام سرباز معلم‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
اعزام سرباز معلم‌ها طی دو هفته آینده

مرکز فیلم