اعزام دانشجویان دانشگاه طبری بابل به مناطق عملیاتی جنوب

دانشجویان پسر دانشگاه طبری بابل، عصر امروز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند