اعتماد به امپریالیسم غرب پیامدی جز شکست ندارد

فعال دانشجویی دانشکده فنی امام علی (ع) کردکوی کفت: مرور جریان‌های تاریخی منتهی به ۲۹ اسفند و ۲۸ مرداد ثابت می‌کند که اعتماد به امپریالیسم غرب به سردمداری آمریکا، پیامدی جز شکست نخواهد داشت.