اعتراف تلخ معاون درمان وزیر بهداشت به حقوق اندک پرستاران

اعتراف تلخ معاون درمان وزیر بهداشت به حقوق اندک پرستاران

معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به دریافتی پرستاران بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تاکید کرد: می توان گفت میزان دریافتی پرستاران، نیازهای زندگی آنها را تامین نمی کند.

اعتراف تلخ معاون درمان وزیر بهداشت به حقوق اندک پرستاران

(image)

معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به دریافتی پرستاران بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تاکید کرد: می توان گفت میزان دریافتی پرستاران، نیازهای زندگی آنها را تامین نمی کند.
اعتراف تلخ معاون درمان وزیر بهداشت به حقوق اندک پرستاران

فیلم سریال آهنگ