اعتراف به شکست خوردن پروژه راه ندادن دوربین ها به ورزشگاه ها

فدراسیون فوتبال همچنان به دنبال گرفتن حق پخش از صدا و سیما است.