اعتراض به طرحی که عواقب آن روشن نیست/ تجمع علیه واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و جاسوس انگلیسی

اعتراض به طرحی که عواقب آن روشن نیست/ تجمع علیه واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و جاسوس انگلیسی

بخش عمده‌ای از رخدادهای مهم دانشگاه‌های اصفهان در سال گذشته در حوزه اعتراضی تعریف شد و دانشجویان در تجمعات خود به به طرحی که عواقب آن روشن نیست، واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و حضور جاسوس انگلیسی در اصفهان اعتراض کردند.

اعتراض به طرحی که عواقب آن روشن نیست/ تجمع علیه واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و جاسوس انگلیسی

(image)

بخش عمده‌ای از رخدادهای مهم دانشگاه‌های اصفهان در سال گذشته در حوزه اعتراضی تعریف شد و دانشجویان در تجمعات خود به به طرحی که عواقب آن روشن نیست، واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و حضور جاسوس انگلیسی در اصفهان اعتراض کردند.
اعتراض به طرحی که عواقب آن روشن نیست/ تجمع علیه واژگونی سرویس دانشگاه، «شیگلوز» و جاسوس انگلیسی

بک لینک