اعتراضات گسترده ضدنژاد پرستی و تجاورز جنسی در آلمان

هزاران نفر در شهر کلن آلمان اعتراضات ضد نژاد پرستی و تجاوز جنسی علیه زنان و در حمایت از پناهندگان را برگزار کردند.