اشتغال، راه قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند

اشتغال، راه قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه اشتغال راه نفوذ قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند، گفت: حمايت از توليد داخل و فرهنگ سازي براي گرايش به مشاغل و حرفه‌هاي گوناگون بسترهاي اشتغال را فراهم مي‌كند.

اشتغال، راه قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند

(image)

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه اشتغال راه نفوذ قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند، گفت: حمايت از توليد داخل و فرهنگ سازي براي گرايش به مشاغل و حرفه‌هاي گوناگون بسترهاي اشتغال را فراهم مي‌كند.
اشتغال، راه قاچاق مواد مخدر را مسدود مي‌كند

فروش بک لینک

عکس