از پایین آوردن شیشه‌های دفتر ریاست تا انفجار کوکتل مولوتف!

از پایین آوردن شیشه‌های دفتر ریاست تا انفجار کوکتل مولوتف!

روز گذشته دانشگاه سجاد مشهد روز پر حادثه‌ای را گذراند.

از پایین آوردن شیشه‌های دفتر ریاست تا انفجار کوکتل مولوتف!

(image)

روز گذشته دانشگاه سجاد مشهد روز پر حادثه‌ای را گذراند.
از پایین آوردن شیشه‌های دفتر ریاست تا انفجار کوکتل مولوتف!