از زنجان می توانیم اسرائیل را با خاک یکسان کنیم/ موفقیت ما این است که به هیچ قیمتی امنیت خود را بر روی میز مذاکره نفرختیم

از زنجان می توانیم اسرائیل را با خاک یکسان کنیم/ موفقیت ما این است که به هیچ قیمتی امنیت خود را بر روی میز مذاکره نفرختیم

سردار محمد تقی اصانلو در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان زنجان گفت: امروز بزرگترین موفقیت ما این است که در زیر بیرق ولایت یکپارچه باشیم و به هیچ قیمتی حاضر نشویم امنیت خود را بر روی میز مذاکره بفروشیم

از زنجان می توانیم اسرائیل را با خاک یکسان کنیم/ موفقیت ما این است که به هیچ قیمتی امنیت خود را بر روی میز مذاکره نفرختیم

(image)

سردار محمد تقی اصانلو در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع حرم استان زنجان گفت: امروز بزرگترین موفقیت ما این است که در زیر بیرق ولایت یکپارچه باشیم و به هیچ قیمتی حاضر نشویم امنیت خود را بر روی میز مذاکره بفروشیم
از زنجان می توانیم اسرائیل را با خاک یکسان کنیم/ موفقیت ما این است که به هیچ قیمتی امنیت خود را بر روی میز مذاکره نفرختیم

موسیقی