از اختلاس‌های کهکشانی تا حقوق‌های نجومی

از اختلاس‌های کهکشانی تا حقوق‌های نجومی

از جمله بحران‌هایی که بیشتر دولت‌ها در ایران از آن بی‌نصیب نمانده‌اند، جنجال‌های اقتصادی بوده است و در هر دولتی بوده‌اند مقاماتی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و پا در مسیر بدنامی خود و دولت مطبوع خود گذاشتند تا نمادی از آشفتگی سیستم اقتصادی حاکم شده و رخنه‌های آن را هویدا کنند!

از اختلاس‌های کهکشانی تا حقوق‌های نجومی

(image)

از جمله بحران‌هایی که بیشتر دولت‌ها در ایران از آن بی‌نصیب نمانده‌اند، جنجال‌های اقتصادی بوده است و در هر دولتی بوده‌اند مقاماتی که از موقعیت خود سوء استفاده کرده و پا در مسیر بدنامی خود و دولت مطبوع خود گذاشتند تا نمادی از آشفتگی سیستم اقتصادی حاکم شده و رخنه‌های آن را هویدا کنند!
از اختلاس‌های کهکشانی تا حقوق‌های نجومی

روزنامه قانون