ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان شعار ما است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: شعار ستاد ازدواج دانشجویی که در مشهد بر عهده نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی این شهر واگذار شده است، در چهار کلمه ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان خلاصه می‌شود.