اردوی راهیان نور برادران بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز در سرزمین های نور برگزار شد

مسئول اردوی راهیان نور برادران بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اردوی راهیان نور بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان در مناطق عملیاتی جنوب برگزار شد.