اردوهای جهادی نوروزی در فیروزآباد برگزار شد

اردوهای جهادی نوروزی در فیروزآباد برگزار شد

اردوهای جهادی نوروز ۹۵ در فیروزآباد به همت بسیج دانشجویی این شهرستان برگزار شد.

اردوهای جهادی نوروزی در فیروزآباد برگزار شد

(image)

اردوهای جهادی نوروز ۹۵ در فیروزآباد به همت بسیج دانشجویی این شهرستان برگزار شد.
اردوهای جهادی نوروزی در فیروزآباد برگزار شد

شهر خبر

مجله اتومبیل