اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان آغاز شد

اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان آغاز شد

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان زنجان از برگزاری اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان خبر داد و گفت: این اردوها با اعزام چهار گروه آغاز شد.

اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان آغاز شد

(image)

مسئول سازندگی بسیج دانشجویی استان زنجان از برگزاری اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان خبر داد و گفت: این اردوها با اعزام چهار گروه آغاز شد.
اردوهای جهادی تابستان ۹۵ دانشگاه‌های زنجان آغاز شد

عکس جدید اینستاگرام