اردوغان: تحریم‌های بیشتر کردستان عراق در راه است

اردوغان: تحریم‌های بیشتر کردستان عراق در راه است
رئیس جمهور ترکیه، منطقه کردستان عراق را به اعمال تحریم‌های بیشتر تهدید کرد.

اردوغان: تحریم‌های بیشتر کردستان عراق در راه است

رئیس جمهور ترکیه، منطقه کردستان عراق را به اعمال تحریم‌های بیشتر تهدید کرد.
اردوغان: تحریم‌های بیشتر کردستان عراق در راه است